Drøbaksund Seilforening

Årsmøte 2019

Årsmøte 2019

Årsmøte 2019 i Drøbaksund seilforeningn avholdes tirsdag 19. mars 2019 kl. 1900.

Sted: Møterom 2, Smia flerbrukshus

Forslag som skal behandles på årsmøtet må sendes styret senest 2 uker før årsmøtet, det vil si innen 5. mars 2019.

Fullstendig saksliste og saksdokumenter vil bli lagt ut på denne siden etter hvert som de er klare og senest én uke før årsmøtet.

---

Fra DSSFs vedtekter:

§ 13 Årsmøtet

  1. Årsmøtet er idrettslagets øverste myndighet, og avholdes hvert år innen utgangen av mars måned.

  2. Årsmøtet innkalles av styret med minst én måneds varsel direkte til medlemmene, eventuelt på annen forsvarlig måte, herunder ved kunngjøring i pressen, eventuelt på idrettslagets internettside eller på annen forsvarlig måte. Innkalling kan henvise til at saksdokumentene gjøres tilgjengelig på idrettslagets internettside eller på annen forsvarlig måte. I så fall skal det fremgå at dokumentene vil bli gjort tilgjengelige senest én uke før årsmøtet. Forslag som skal behandles på årsmøtet, må være sendt til styret senest to uker før årsmøtet. Fullstendig sakliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag må være gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet.

  3. Ved innkalling i strid med bestemmelsen, avgjør årsmøtet hhv. under godkjenning av innkalling og godkjenning av saklisten, om årsmøtet er lovlig innkalt og om det er saker som ikke kan behandles.

  4. Alle idrettslagets medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet kan invitere andre personer og/eller media til å være tilstede, eventuelt vedta at årsmøtet kun er åpent for medlemmer.

  5. Årsmøtet er vedtaksført dersom det møter et antall stemmeberettigete medlemmer som minst tilsvarer antallet styremedlemmer iht. idrettslagets lov. Dersom årsmøtet ikke er vedtaksført, kan det innkalles til årsmøte på nytt uten krav til minimumsdeltakelse.

  6. På årsmøtet kan ikke behandles forslag om endring i lov eller bestemmelser som ikke er oppført på utsendt/kunngjort sakliste. Andre saker kan behandles når 2/3 av de fremmøtte stemmeberettigete på årsmøtet vedtar det, ved godkjenning av saklisten.

  7.  

Drøbaksund Seilforening
Postboks 170
1441 Drøbak
Org.nr. 975 628 965

post@dssf.no

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift